Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
For more contact information click here.

Peace cups

Support peace work. The cup ''A Piece of Peace'' is sold to the benefit of the ÅIPI.

More information here.

Download our brochure

  

 

English

Swedish

RussianPublication about
the Åland Example

ALEX_Cover_72

Read more here.

Årets mänskliga rättigheter-dagar ordnas i Stockholm den 19-20 november. Temat är KRIG OCH FRED. Krig är mänsklighetens gissel. Varför blir det krig? Hur kan man förebygga att konflikter exploderar i våld och krig? Hur kan krig avbrytas? Krig är främsta orsaken till att människor flyr från sitt hemland. Finns det en mänsklig rättighet till asyl för världens miljoner flyktingar? Vart kan de ta vägen? Ställs krigsförbrytarna inför rätta? Hur ska människor försonas när väl freden har kommit?

Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark medverkar i ett seminarium om samefrågor under rubriken ”Samerna - ett urfolk utan urrättigheter.

Flera brinnande frågor berör i dag samerna i Sverige. Marken, naturresurserna, deltagande och självbestämmande, Sametinget, språket och utbildning är några exempel. Är en ratificering och förverkligande av det nyligen framlagda nordiska förslaget om en nordisk samekonvention en lösning på hur samernas rättigheter skall kunna tas tillvara i Sverige? Trots den erkända ställning som den samiska kulturen och renskötseln har i både internationella konventioner och Sveriges grundlag, fortsätter inskränkningar av samernas gränsöverskridande renskötsel, samernas rätt att bruka markområden, liksom begränsningar av samernas möjlighet till deltagande i beslutsprocesser. Tvisten mellan Norge och Sverige om gränsöverskridande renskötsel påminner oss om att även de nordiska länderna kan tvista och att samerna är i behov av ett fungerande samarbete mellan länderna. Vem har rätt i den konflikten? Vad gör den svenska regeringen för att tillvarata sina samiska medborgares rättigheter i Norge?

MR-dagarna arrangeras vartannat år i Stockholm och vartannat år på en annan ort. Se ytterligare information på www.mrdagarna.se.

FacebookTwitterLinkedin