Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
For more contact information click here.

Peace cups

Support peace work. The cup ''A Piece of Peace'' is sold to the benefit of the ÅIPI.

More information here.

Download our brochure

  

 

English

Swedish

RussianPublication about
the Åland Example

ALEX_Cover_72

Read more here.

Ålands fredsinstituts nya forskningsprogram fokuserar på sakområdena säkerhet, autonomi och minoriteter. Ålands fredsinstituts inriktning på säkerhet rör både frågor om militär säkerhet och mänsklig och social säkerhet. Ålands demilitarisering och neutralisering är fortfarande i behov av analys och bevakning i ljuset av nya säkerhetspolitiska situationer och i ljuset av det europeiska och multilaterala säkerhetssamarbetet.

Territoriella och icke-territoriella autonomiarrangemang fortsätter att utvecklas inom ramen för den konstanta spänningen mellan centrum och periferi. I Norden har vi dels de autonoma öarna, d.v.s. Åland, Grönland och Färöarna, dels viss autonomi för samerna i angelägenheter som rör dem och deras traditionella territorier. I Europa i övrigt fortsätter decentraliseringen, regionaliseringen och autonomifrågorna att diskuteras och utvecklas i både gamla och nya stater.

Frågan om kulturella minoriteters deltagande i de demokratiska beslutsprocesserna är en av de mest brännande frågorna efter andra världskriget och i synnerhet efter 1970- och 1980-talets identitetsrörelser världen över. Frågor om hur identiteter skapas och om deras beståndsdelar, om lagstiftning och konstitutionell praxis, liksom frågor om sambandet mellan internationell och nationell utveckling är områden där Ålands fredsinstitut har lång erfarenhet, inte minst tack vare Ålandsexemplets potential som analysobjekt.

De tre sakområdena belyses med särskild medvetenhet om tre perspektiv som är fredsinstitutets utgångspunkter; konfliktlösning och konfliktförebyggande; Åland, Norden och Östersjöområdet samt genusfrågans betydelse för samtliga sakområden.

Läs hela forskningsprogrammet här.

FacebookTwitterLinkedin