Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
For more contact information click here.

Peace cups

Support peace work. The cup ''A Piece of Peace'' is sold to the benefit of the ÅIPI.

More information here.

Download our brochure

  

 

English

Swedish

RussianPublication about
the Åland Example

ALEX_Cover_72

Read more here.

2 Newsletter

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut 3/2020

Newsletter from the Åland Islands Peace Institute 3/2020

Contents

 • Webinar on the international use of the Åland example, 10 June.
 • Webinar 27 May: How does the COVID-19 affect minorities?
 • Statement submitted to UN ECOSOC
 • Wille Valve new member of the board
 • And more ...

Innehåll

 • Webinarium 10.6 om Ålandsexemplets användning
 • Webinarium 27.5: Hur påverkas minoriteter av coronakrisen?
 • Uttalande inlämnat till FN ECOSOC
 • Wille Valve ny i fredsinstitutets styrelse
 • Med mera ...

Läs nyhetsbrevethär.

Read the newsletter here.

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut 2/2020

Newsletter from the Åland Islands Peace Institute 2/2020

Contents
 • The Kastelholm talks will be held online
 • Lunch seminars will be postponed
 • Panel discussion on the Åland Example held at the Parliament of Sweden
 • The Peace Institute receives support from ministries
 • Article about Åland in report by the German-speaking Community's Parliament in Belgium
 • Petra Granholm spoke at the film festival Vera
Innehåll
 • Kastelholmssamtalen hålls på distans
 • Lunchseminarier skjuts upp
 • Om Ålandsexemplet i Sveriges riksdag
 • Fredsinstitutet får stöd från UM och JM
 • Artikel om Åland i rapport från tyskspråkiga parlamentet i Belgien
 • Petra Granholm talade på filmfestivalen Vera

Läs nyhetsbrevet här.

Read the newsletter here.

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut 4/2019

Newsletter from the Åland Islands Peace Institute 4/2019

Contents

 • The many-faceted character of autonomy explored in new issue of The Journal of Autonomy and Security Studies
 • The Kastelholm talks 2020: War, peace and the environment
 • Save the dates: Lunch seminars on 12 February and 5 March
 • New research project: What has the EU implied for Åland? 

Innehåll

 • Kastelholmssamtalen 2020 har temat krig, fred och miljö
 • Nya numret av JASS belyser mångskiftande självstyrelse
 • Notera datumen: lunchseminarier 12 februari och 5 mars
 • Nytt forskningsprojekt: Vad har EU betytt för Åland?

Läs nyhetsbrevet här.

Read the newsletter here.

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut 1/2020

Newsletter from the Åland Islands Peace Institute 1/2020

Contents

 • Margot Wallström, KG Hammar and Marja Lehto among the speakers at the Kastelholm talks
 • Lunch seminar on the pre-requisites for growth on 12th February
 • New employees at the Peace Institute
 • Research meeting for the upcoming book on democracy

Innehåll

 • Margot Wallström, KG Hammar och Marja Lehto talar under Kastelholmssamtalen 2020
 • Lunchseminarium om tillväxtens nya villkor 12 februari
 • Nyanställda vid fredsinstitutet
 • Forskarmöte inför kommande antologi om demokrati

Läs nyhetsbrevet här.

Read the newsletter here.

 

Link to / Länk till Nyhetsbrev / Newsletter 3/2019

Ladda ner Nyhetsbrev / Download Newsletter as pdf

CONTENTS

 • Upcoming lunch seminar 9.10.2019: Edvard Johansson: Small economies and global trends - how can Åland meet the future?
 • Call for Interns at the Åland Islands Peace Institute in the spring of 2020
 • Many visits during autumn, including officials from Sweden and EU-ambassadors
 • Conference participation; political participation, sovereignty and borders discussed in Hungary, Greece and Gibraltar respectively
 • New interns at the Institute
  and more

INNEHÅLL

 • Kommande lunchseminarium 9.10.2019: Edvard Johansson: Små ekonomier och globala trender - hur kan Åland möta framtiden?
 • Praktik vid Ålands fredsinstitut våren 2020
 • Många besök under hösten, inklusive riksdagsledamöter från Sverige och EU-ambassadörer.
 • Konferensdeltagande; politiskt deltagande, suveränitet och gränser diskuterades vardera i Ungern, Grekland och Gibraltar.
  m.m.
FacebookTwitterLinkedin