Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Boundaries_II_The_groupDen 6-13 augusti samlades 30 ungdomar från Åland, Turkiet, Bulgarien, Holland och Grekland i Prästö/Vårdö för att diskutera gränser och identitet.

Under lägret anordnades work-shops om ämnen som gränser, identitet, tolerans och konfliktlösning, utflykter till Mariehamn, Kastelholms slott och Bomarsunds fästningsområde, kulturkvällar och andra sociala aktiviteter. Syftet med lägret var att unga från olika kulturer skulle kunna lära känna varandra och få en chans att diskutera viktiga frågor.

Lägret finansierades av EU:s ungdomsprogram Youth in Action och var således avgiftsfritt för deltagarna.

En tidning på engelska (pdf), skriven av deltagarna i ungdomsutbytet
Boundaries II som hölls på Åland 2010 kan laddas ner här.

En kort film från förra årets utbyte i Ysselsteyn i Holland kan ses här.

Ett planeringsmöte för årets utbyte hölls på Åland våren 2010. Mer om det kan läsas här.

Programmet för lägret kan hittas här.

Mer information om utbytet finns nedan.

SAMMANFATTNING

SYFTE

TEMA

PRAKTISKT

AKTIVITETER

Sammanfattning

Boundaries II var en uppföljning till ett ungdomsutbyte med samma tema som anordnades i Ysselsteyn i Nederländerna år 2009. Utbytet hade som mål att ge ungdomar från olika länder en chans att mötas för att diskutera personliga, kulturella och nationella gränser och hur de kan orsaka svåra konflikter men också fungera som mötesplats. Sommaren 2010 kom ett trettiotal unga människor från Åland, Nederländerna, Turkiet, Bulgarien och Grekland till Åland för en vecka av workshops och andra aktiviteter. Idén var att deltagarna skulle demonstrera hur vänskap kan samla tidigare fiender och hjälpa inte bara yngre generationer men också deras samhällen att möta gamla och nya konflikter och arbeta för fred.

Det första utbytet i Ysselsteyn, platsen för en stor tysk gravplats från andra världskriget, betonade en historisk konflikt och använde den som utgångspunkt för diskussioner. Boundaries II gick vidare till att illustrera ett exempel på fredlig konflikthantering med fokus på frågor om identitet och att vara 'mitt emellan', i gränsland. Efter att Finland blivit självständigt utvecklades en dispyt över det svenskspråkiga Åland. Konflikten fick en lösning genom förhandlingar i Nationernas Förbund, och Åland gavs långtgående självstyrelse och minoritetsskydd inom staten Finland. Idag är öarna ett exempel på fred, ekonomiskt välbefinnande och ett innovativt sätt att hantera skillnader inom stater, något som deltagarna i årets utbyte fick bekanta sig med, bland annat genom ett besök till Ålands lagting. Ett tredje utbyte på temat 'gränser' kommer att hållas på Balkanhalvön 2011, då med fokus på nutida europeiska konflikter för att stimulera diskussioner kring möjliga strategier för fredlig konfliktlösning.

Boundaries_lagtingsbesk

Deltagarna besökte bland annat Ålands lagting.

Syfte

Målet med utbytet var att få unga människor att ifrågasätta varför nationella, kulturella och individuella gränser existerar och är så viktiga för människor att ickeauktoriserade överträdelser kan leda till allvarliga konflikter. Ändå är gränser varken fixerade eller naturliga, utan snarare politiska och sociala konstruktioner. Dessutom kan gränser skötas på fredlig väg och erbjuda möjligheter för interkulturell interaktion, så länge det finns en ömsesidig medvetenhet, förståelse och respekt mellan individer, kulturer och stater. Målet var att utbytet skulle leda deltagarna mot ökad förståelse och respekt för kulturell olikhet, ett ökat ifrågasättande av fördomar, och ökad förståelse av vad det innebär att vara individ, inte bara en del av en nationell eller kulturell grupp. Ungdomarna fick också tillfällen att diskutera olika sätt att lösa konflikter i sina personliga liv, bland annat konflikter relaterade till kulturella olikheter.

Förutom att ge ungdomarna tillfälle att reflektera över temat 'gränser', hade utbytet vissa mer generella målsättningar:
• Att bygga nya förbindelser och vänskap mellan ungdomar från olika länder
• Att lära deltagarna att hantera konflikter i interkulturella sammanhang
• Att stimulera ungdomarnas intresse för interkulturell dialog
• Att skapa en atmosfär av ömsesidig förståelse mellan ungdomar som representerar olika kulturer, arbetsstilar och vanor
• Att hjälpa deltagarna att nå ökad förståelse för icke-verbal kommunikation och att ge dem en möjlighet att öva ett annat språk
• Att uppmuntra unga människor att ta initiativ och att ta ansvar
• Att demonstrera möjligheterna som Youth in Action kan ge unga människor, och att illustrera hur ungdomsutbyten fungerar och kan läggas upp

Tema

Grundtemat för utbytet var ‘gränser', och fokus under utbytet på Åland låg på tre underteman: nämligen identitet, fredlig konfliktlösning och tolerans. Gränser har att göra med frågor om identitet både på den personliga och internationella nivån, och utbytet diskuterade hur gränser kan fungera som mötesplatser för kulturer och identiteter, men hur de också kan skapa svåra konflikter. Temat betonades genom exemplet Åland, där ålänningarnas önskan att återförenas med 'moderlandet' Sverige potentiellt kunde ha skapat en allvarlig internationell konflikt, men som idag snarare fungerar som en mötesplats mellan kulturer och språk. Utbytet uppmärksammade hur olika individuella identiteter (som har att göra med nationell tillhörighet, språk, kön, sexualitet, ras, politiska åsikter eller religion) kan utgöra en källa till konflikt, men också hur de kan skötas fredligt och uppskattas som en källa av mångfald. Tolerans visade sig som en grundläggande kvalitet om identiteter och gränser ska kunna resultera i uppskattad mångfald istället för fientlighet och konflikt.

BII_Workshop

Praktiskt

Deltagarna bodde under lägret i fyra-personers stugor på Prästö, Åland. Vissa måltider åts även på cafét i Prästö. De flesta av inomhusaktiviteterna och workshopparna hölls på Solhults ungdomslokal på Vårdö, en kort promenad och en tre-minuters färjtur från Prästö stugby. Många måltider tillreddes och åts på ungdomslokalen. De deltagare som inte hade kökstur använde fritiden bland annat till att simma, spela volleyboll, biljard, eller bordtennis. Lägret hölls dessutom på promenadavstånd från Bomarsunds fästning och andra historiska platser.

Aktiviteter

Aktiviteterna bestod av workshops, diskussioner, medvetande-höjande övningar, fysiska aktiviteter och utflykter till historiska platser relaterade till gränser och konflikter. De tre huvudutflykterna under utbytet betonade ålänningarnas växlande gränser och identiteter genom historien. Kastelholms slott representerade den svenska tiden i åländsk historia; Bomarsunds fästning representerade ryska tiden; och ett besök i Ålands lagting representerade tiden av åländskt självstyre under Finlands regering.
Under hela utbytet var ungdomarna aktivt engagerade i att organisera aktiviteterna och aktiviteterna själva var uppbyggda för att säkra aktivt deltagande. Deltagarna förberedde och genomförde flera av workshopparna och aktiviteterna själva.

BII_Bulgarian_dancing

Dans under Bulgariens kulturkväll.

Särkild vikt lades på produktionen av en tidning/ett magasin på tema 'gränser och identitet'. Deltagarna diskuterade och bestämde själva tidningens innehåll. Ungdomarna arbetade i små grupper med deltagare från olika länder för att skriva artiklar, göra intervjuer eller undersökningar, ta fotografier, och skapa annat material som ska ingå i tidningen. Denna aktivitet gav deltagarna möjlighet att öva sina engelskakunskaper genom att skriva artiklar, men tjänade också till att ungdomarna lärde känna deltagare från andra länder, och fick träna praktiska färdigheter som tidsplanering. En redaktionsgrupp bestående av lägerdeltagare från olika länder samt personal från Ålands Fredsinstitut följde framstegen och samordnade arbetet. Tryckning av tidningen planeras.

Varje nationell grupp ansvarade även för en kulturkväll under veckan, en del i programmet under vilken de introducerade sin egen kultur, bland annat genom dans, sång och lekar, och sin egen matkultur genom att tillreda nationella rätter åt övriga deltagare.

 

eac_youth_4c_sv_72DEF_flag-logoeac-YOUTH_SV_72 cimo_logo_72


Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeisk kommissionen. För uppgifterna på denna hemsida ansvarar dock endast upphovsmännen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.

FacebookTwitterLinkedin