Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Ålands fredsinstituts forskare och gästforskare arbetar inom tre breda ämnesområden:

 • Säkerhet
 • Autonomier, inklusive Ålandsexemplet
 • Minoriteter

Institutet publicerar böcker och rapporter inom dessa områden. Genom att ordna seminarier och konferenser och genom ett växande bibliotek som är öppet för allmänheten fungerar institutet som en samlingspunkt för Åland, Norden och Östersjöområdet.

Forskningsprogrammet i sin helhet kan laddas ner här.


Sammanfattning av forskningsprogram för Ålands fredsinstitut 2018– 2021

Introduktion

Forskningen vid Ålands fredsinstitut leds av ett forskarråd och är en central del av institutets verksamhet, vid sidan om informations-, utbildnings- och seminarieverksamhet. Ålands fredsinstitut grundades 1992 och ingår i flera nätverk av organisationer och institutioner som arbetar med för fredsinstitutet närliggande frågor.

Ålands internationella särställning utgör utgångspunkten för den tematik som präglar forskningen vid fredsinstitutet. Den har därför fokuserat huvudsakligen på tre centrala komponenter: minoriteters ställning, självstyrelsefrågor samt demilitarisering och neutralisering.

Fredsinstitutets hemsida, ett stort antal böcker och rapporter, samt inte minst rapportserier och den år 2017 startade vetenskapliga tidskriften Journal of Autonomy and Security Studies utgör de främsta plattformarna för spridandet av forskningsresultat och information om pågående projekt och seminarier.

Forskningens fokusområden

Fredsinstitutets ursprungliga idé om att verka inom fältet mellan säkerhet, självstyrelsearrangemang och minoriteters ställning är fortsatt vetenskapligt relevant och viktig. Detta kan beskrivas som i figuren nedan.

Forskningens fokusområden

Tematiska tyngdpunkter för forskningen under 2018 – 2021

Globaliseringen och demokratiseringen har långsiktiga och genomgripande effekter på våra samhällen. De påverkar både samhällets institutioner och enskildas och gruppers identiteter. De förändrar villkoren för politiken, rättsstaten och individer.

Som särskilt intressanta perspektiv för forskning inom de närmaste åren har bl.a. följande tematiska områden identifierats:

 • Fredsfrämjande och konfliktlösning, exempelvis Ålandsexemplets användning och relevans samt paradiplomati;
 • Autonomi, flernivåstyre (multilevel governance) och internationalisering;
 • Militarisering, demilitarisering, upprustning och nedrustning som fenomen i det moderna samhället, inte minst ur nordiskt perspektiv;
 • Komparativa studier av ö-samhällen;
 • Delaktighet, demokrati och hållbar utveckling ur ett fredsperspektiv.

Forskningens syfte och arbetsformer

Forskningens syfte är att verka för kunskapsfördjupning och en saklig diskussion som bidrar till fredlig samhällsutveckling. Forskningsverksamheten stöds och kompletteras av institutets övriga verksamhetsområden, i synnerhet kunskapsspridningen genom utbildnings-, seminarieoch informationsinsatser. I detta avseende utgör den nyligen startade elektroniska tidskriften Journal of Autonomy and Security Studies en viktig plattform för forskningsverksamheten. Samtidigt tillför den fredsinstitutet värdefulla kontakter och bidrag till institutets egen forskning.

Fredsinstitutets forsknings- och seminarieverksamhet bedrivs utifrån följande grundläggande utgångspunkter:

 • Forskningen, liksom fredsinstitutets verksamhet som helhet, ska bidra till att förebygga konflikter, fredlig samhällsutveckling och konfliktlösning;
 • Fredsinstitutet initierar egen forskning och deltar i externa samarbetsprojekt;
 • Åland, Norden och Östersjöområdet utgör givna och centrala referenspunkter både för forskningen och för fredsinstitutets verksamhet som helhet. I forskningen kan exempel och jämförelseobjekt hämtas även från andra regioner i världen. Detta gäller framför allt i frågor om självstyrelseformer, demilitarisering, språk och kulturskydd, och det civila samhällets betydelse för demokrati.

Ålands fredsinstitut organiserar löpande seminarier för forskare med intresse för institutets tematiska områden. Forskarsamtal kallas den seminarieform som ligger närmast den aktuella forskningsverksamheten vid fredsinstitutet.

För att i högre grad institutionalisera forskningen vid fredsinstitutet kommer forskning att, så långt resurser ger möjlighet, ingå i de fasta arbetsuppgifterna för viss personal på fredsinstitutet. Detta för att upprätthålla kompetens och nätverk oberoende av hur enskilda projekt utvecklas vid fredsinstitutet. 

Tvärvetenskaplighet och vetenskapliga nätverk

Öppenhet för tvärvetenskapliga möten och arbeten är redan ett viktigt kännemärke för fredsinstitutets arbete och har varit en källa till fördjupad kunskap och inspiration i de flesta av fredsinstitutets projekt. Tvärvetenskaplighet ställer i allmänhet krav på längre tidsperspektiv för arbetet, då olika vetenskapliga metoder ska samordnas och teoretiska och begreppsliga ramverk växa fram. Fredsinstitutet ska även i fortsättningen prioritera tvärvetenskapliga möten och miljöer. Fredsinstitutet kommer att fortsätta arbetet med att knyta till sig såväl etablerade forskare i specifika projekt, som yngre forskare, vilka erbjuds möjlighet att spendera några veckor eller månader på Åland, för att forska och skriva.

Fredsinstitutet har flera etablerade institutionella kontakter och ingår i flera nätverk med forskningsinstitutioner och andra organisationer i Norden och i Europa. Institutet har konsultativ status inom FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC. Ålands fredsinstitut har genom sin mer än tjugofemåriga verksamhet skapat ett brett nätverk av partnerorganisationer som arbetar med fredsfrågor eller med specialiserade delar av fredsinstitutets verksamhet (såsom autonomi- och minoritetsfrågor, medling såväl i lokalsamhället som internationellt, freds- och säkerhetsfrågor osv.).

Forskningens resultat

I linje med det ökande bruket av digitala verktyg har fredsinstitutet omformat sin publikationsserie till en digital produkt och skapat den tidigare nämnda tidskriften Journal of Autonomy and Security Studies (JASS). För ett jämförelsevis litet institut är dessutom de globala elektroniska nätverken av avgörande betydelse för kontakter med forskningsmiljöer i olika delar av världen. Dessa kontakter är i praktiken en del av spridningen av forskning om Åland och av forskningsresultaten i övrigt från fredsinstitutet. Härvid tillkommer de publikationer, artiklar och andra bidrag till den internationella vetenskapliga diskussionen som fredsinstitutet regelbundet publicerar. JASS-tidskriftens och Rapportseriens konsolidering och inkludering i elektroniska tidskriftsdatabaser prioriteras under kommande år.

Den mest lättillgängliga informationen om forskning, seminarier och projekt vid Ålands fredsinstitut erhålles genom besök på fredsinstitutets hemsida,www.peace.ax.


altSamförståndsavtal med Europeiska centret för minoritetsärenden

Den 15 december 2010 undertecknade ÅIPI direktören Prof. Dr Sia Spiliopoulou Åkermark och direktören för Europeiska centret för minoritetsärenden (ECMI) Dr Tove H. Malloy ett samförståndsavtal med sikte på ett mer intensivt samarbete. Båda organisationerna hoppas på närmare kontakter i sådan verksamhet som forskning om europeiska minoriteter, projektarbete och andra pågående aktiviteter.

FacebookTwitterLinkedin