Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4/PB85
AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Ålands fredsinstituts forskare och gästforskare arbetar inom tre breda ämnesområden:

  • Säkerhet
  • Autonomier, inklusive Ålandsexemplet
  • Minoriteter

Institutet publicerar böcker och rapporter inom dessa områden. Genom att ordna seminarier och konferenser och genom ett växande bibliotek som är öppet för allmänheten fungerar institutet som en samlingspunkt för Åland, Norden och Östersjöområdet.

Forskningsprogrammet i sin helhet kan laddas ner här. 


Sammanfattning av forskningsprogram för Ålands fredsinstitut 2014– 2017

Godkänt av Ålands fredsinstituts forskarråd den 20.12.2013

Bakgrund

Ålands fredsinstitut är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som grundades 1992. Stiftelsens ändamål är att främja och stödja såväl praktisk verksamhet som forskning rörande fredsfrågor i vid bemärkelse, med utgångspunkt från Åland och dess särställning. Ålands fredsinstitut ingår i flera nätverk av organisationer och institutioner som arbetar med närliggande frågor. Institutet har konsultativ status inom FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC. Öppenhet för tvärvetenskapliga möten och arbeten är ett viktigt kännemärke för Ålands fredsinstituts arbete och är en källa till fördjupad kunskap och inspiration i de flesta av fredsinstitutets projekt.

Forskningens syfte är att verka för kunskapsfördjupning och saklig diskussion som bidrar till fredlig samhällsutveckling. I Ålands fredsinstituts verksamhet ses den ”lilla freden” i vardagen och den ”stora freden” på nationellt och internationellt plan som en helhet. Fred kan förstås först och främst såsom avsaknaden av väpnad konflikt mellan stater eller inom stater. Denna är en negativ eller passiv definition av fred, dock är den fortsatt väsentlig i dagens på nytt militariserade värld och som en förutsättning för att det som nedan beskrivs som positiv eller aktiv fred ska kunna grundas och utvecklas.

Fred i vid och positiv bemärkelse innebär avsaknad av våld och möjlighet för individer att utveckla sin fulla potential. I den meningen kan fred ses både som ett mål i sig och som ett instrument eller en förutsättning för människors bemäktande (’empowerment’ eller stärkt egenmakt), såväl individuellt liksom tillhörande olika grupper.

Forskningens fokusområden

Fredsinstitutets ursprungliga idé om att verka inom överlappningsfältet mellan säkerhet, självstyrelsearrangemang och minoritetsskydd är fortsatt vetenskapligt relevant och viktig.

forskning figur sms Swe

Minoriteter. Styrkan och kvaliteten i en demokrati beror inte endast på majoritetens absoluta dominans, utan beror även på förmågan att hantera och acceptera olikhet och mångfald. För Norden är frågan kanske främst den om huruvida det är möjligt att förena ett välfärdssamhälle, i vilket jämlikhetsidealet har haft en framträdande roll, med ett erkännande av kulturell mångfald och identitet. Frågor om identiteters skapande och beståndsdelar, om lagstiftning och konstitutionell praxis, frågor om sambandet mellan internationell utveckling och nationella diskussioner och om det civila samhällets roll i den moderna demokratin är områden där fredsinstitutet har lång erfarenhet, inte minst tack vare Ålandsexemplets potential som jämförande analysobjekt.

Säkerhet. Fredsinstitutets arbete med säkerhetsfrågor rör såväl frågor om militär säkerhet och våldsanvändning som mänsklig säkerhet. Ålands demilitarisering och neutralisering är fortfarande i behov av analys och kritisk granskning i ljuset av nya säkerhetspolitiska situationer och i ljuset av det europeiska, nordiska och multilaterala säkerhetssamarbetet. Demilitariseringens och neutraliseringens historiska förankring och tillämpning över tid är fortsatt i behov av vetenskaplig forskning, inte enbart ur ett historiskt utan även ur juridiskt, sociologiskt, statsvetenskapligt och internationelltperspektiv. Olika former av nordiska, europeiska och internationella militära samarbeten, såsom allianser, men även mer avgränsade tematiska och funktionella samarbeten för t.ex. övervakning och gränskontroll ställer nya krav på demilitariseringens och potentiellt neutraliseringens ställning. Demilitariseringen och neutraliseringen är viktiga inte enbart för att de utgör beståndsdelar i det som kallas Ålandsexemplet, utan främst därför att demilitarisering och neutralisering är alternativ till militär upprustning och kapplöpning.

Autonomi. Territoriella och icke-territoriella autonomiarrangemang (självstyrelselösningar) fortsätter att utvecklas i den ständiga rörelsen mellan centrum och periferi och beroende på definitionen av vad som uppfattas som centrum och vad som uppfattas som periferi. I Norden märks detta dels beträffande de självstyrda öarna, dvs. Åland, Grönland och Färöarna, dels beträffande viss självstyrelse för samerna i angelägenheter som rör dem och deras traditionella territorier. I Europa fortsätter regionaliseringen, decentraliseringen och autonomifrågorna att diskuteras och utvecklas i många länder och områden, samtidigt som vi också ser tendenser mot ökad nationalism, minoritetshat och främlingsfientlighet. Självstyrelsen betraktas i Ålands fredsinstituts arbete både som en samling idéer och principer, som ett nätverk av institutioner, men även som en process med dynamik, riktning och aktörer som interagerar på olika nivåer. Territoriella lösningar i konflikter är ett fält där Ålands fredsinstitut redan samlat betydande kunskap, vilken kan fördjupas genom jämförande studier på bredare basis, nordiskt och globalt, i syfte att analysera de faktorer som påverkar territoriella lösningars hållbarhet och demokratiska kvaliteter. Det internationella intresset för sådan kunskap är stort.

Inom de närmaste fyra åren kommer följande inriktning som kombinerar aspekter ur samtliga fokusområden ha en prioriterad ställning i fredsinstitutets forskningsarbete:

Nordens roll som fredsregion i en globaliserad värld

Det nordiska samarbetet är idag under utvärdering politiskt såväl som vetenskapligt. Olika åsikter, idéer och planer förs fram beträffande erfarenheterna hittills och de prioriteringar och institutionella lösningar som kan bli aktuella i framtiden. Försvarspolitiskt har det praktiska samarbetet varit en realitet under flera år, men utan att detta fått den analys som skulle behövas folkrättsligt och utifrån ett fredsperspektiv. Det nordiska samarbetet såsom en fredsfrämjande plattform och som ett långvarigt och mångsidigt multilateralt samarbete förtjänar närmare vetenskaplig granskning. Demilitariseringen och neutraliseringen förväntas få ny aktualitet inom denna kontext.

Ålands fredsinstituts forskningsprojekt, publikationer och resultat presenteras på fredsinstitutets hemsida www.peace.ax.


altSamförståndsavtal med Europeiska centret för minoritetsärenden

Den 15 december 2010 undertecknade ÅIPI direktören Prof. Dr Sia Spiliopoulou Åkermark och direktören för Europeiska centret för minoritetsärenden (ECMI) Dr Tove H. Malloy ett samförståndsavtal med sikte på ett mer intensivt samarbete. Båda organisationerna hoppas på närmare kontakter i sådan verksamhet som forskning om europeiska minoriteter, projektarbete och andra pågående aktiviteter.

FacebookTwitterLinkedin