Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Landshövding Peter Lindbäck konstaterade att det faktum att makten och behörigheten är delad mellan staten och landskapet medför vissa problem när det gäller civil krishantering på Åland. Staten har ansvaret, landskapet har resurserna i form av till exempel sjukvård, polis och brand- och räddningsväsende. Han menade också att den lagstiftning som finns avspeglar ett ganska omodernt sätt att tänka – den är anpassad främst till krigsutbrott, inte till andra typer av kriser och katastrofer. Vid undantagsförhållanden kan staten ta makten från landskapet, men i dagens läge försöker man undvika undantagstillstånd så långt som möjligt. Även om det inte finns uppdaterade formella strukturer för att hantera moderna kriser på Åland menade Peter Lindbäck att det i praktiken ändå finns en beredskap, eftersom samrådsdelegationen har tagit egna initiativ för att förbereda sig.
Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopuolou Åkermark ville inte tala om Åland som en modell, eftersom Ålands speciella förutsättningar som enspråkigt och med en oblodig självstyrelsekamp gör att det är svårt att ta hela paketet och applicera på andra konflikter i världen. Men hon menade att Åland som exempel har bäring när det gäller att se hur dess särställning garanteras samt hur självstyrelsen är levande och ständigt uppdateras och moderniseras. Hon talade också om risken för sammanblandning av civila och militära ingripanden vid krishantering, delvis som en följd av de militära operationernas alltmer civila profil.
Krishanteringscentrets Kirsi Henriksson berättade om krishanteringscentrets uppgifter, att utbilda sakkunniga för internationella krishanteringsuppdrag samt att idka forskning om civil krishantering. Krishanterinscentret anordnar såväl grund- som specialiseringskurser i civil krishantering. Kurserna inriktar sig på att förbereda deltagarna för civila krishanteringsoperationer enligt Europeiska unionens gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Utbildningen ger färdigheter för uppdrag även inom Förenta nationerna och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.
Talare var från Åland landshövding Peter Lindbäck, Roger Eriksson från Ålands landskapsregering, samt direktör Sia Spiliopoulou Åkermark och forskare Rhodri Williams från Ålands fredsinstitut. Från Krishanteringscentret medverkade direktör Ari Kerkkänen, forskningsledare Kirsi Henriksson och seniorforskare Jari Mustonen. Se hela programmet här.

FacebookTwitterLinkedin