Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

 År 2013 beviljades fredsinstitutet tillsammans med Folkhälsan på Åland Paf-medel från Ålands landskapsregering för det gemensamma projektet ”Fler och bättre tjej- och killgrupper på Åland”. Projektets mål är att lägga en grund för ett fortsatt samarbete mellan fredsinstitutet och Folkhälsan med målet att utöka och kvalitetssäkra tjej- och killgruppsverksamheten på Åland.

Tjej- och killgruppsmetoden är en fritidsaktivitet för ungdomar men också ett våldsförebyggande och jämställdhetsfrämjande ungdomsarbete. Grunden i metoden är ett demokratiskt, icke-hierarkiskt samtal mellan ungdomar och ledare. Ett övergripande syfte med tjej- och killgruppsverksamheten är att bemäkta tjejerna och killarna i grupperna genom att jobba för att stärka dem som individer i att göra självständiga val och ställningstaganden samt känna möjlighet att påverka sin egen tillvaro. En ökad självkänsla hos ungdomarna i gruppen samt övning i konflikthantering kan öka ungdomarnas förmåga att lösa konflikter utan våld. Jämställdhetsperspektivet är en viktig del i arbetet och ojämställda roller som faktor för våld i nära relationer är en central frågeställning. Metoden används för att främja jämställdhet och förbättra folkhälsa och samtidigt motverka exempelvis våld och diskriminering.  Arbetet med tjej- och killgrupper är därmed ett led i att arbeta för en fredlig samhällsutveckling, något som innebär att sträva till frånvaro av våld och ökat bemäktande för enskilda personer.

Fredsinstitutets huvudsakliga fokus i projektet ligger på metodutveckling, att arbeta med de praktiska momenten i tjej- och killgruppsmetoden samt den värdegrund som genomsyrar verksamheten.

Hösten 2013 skapades en första kunskaps- och materialbank, riktad till tjej- och killgruppsledare, och arbetet med att ta fram riktlinjer för kvalitetssäkring av verksamheten påbörjades. 

Tjejochkillgrupper

FacebookTwitterLinkedin