Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Ulle_fairsexUnder hösten 2012 håller projektledare Ulrika Navier, metodutvecklare Jenny Jonstoi och praktikant Liselott Lindén lärarutbildningar och workshops för ungdomar om "Fair Sex". Projektet Fair Sex 2012 är en fortsättning på en kampanj och workshops på samma tema som hölls under 2011.

Projektets målsättning är att genom samtal om sex och relationer, ömsesidighet, respekt och jämställdhet, förebygga sexuellt våld och främja positiva sexuella upplevelser bland unga på Åland. För att ge en långsiktighet i det våldsförebyggande och jämställdhetsfrämjande arbetet hålls även fortbildning för lärarna på högstadiet och gymnasiet i hur man kan förebygga sexuellt våld genom aktivt arbete i skolan. Projektet Fair Sex arbetar också med påverkansarbete utanför skolans värld.

Bakgrund

Under hösten 2011 och våren 2012 utvecklade och genomförde Ålands fredsinstitut workshops om FAIR SEX i åländska gymnasieskolor, för samtliga studeranden i årskurs två. Erfarenheterna från workshoparna visar att eleverna välkomnar denna typ av diskussioner och att det finns ett behov av diskussioner om sex kopplat till otydliga signaler, gråzoner, bemötande och respekt. Den uppfattningen stärks av rapporten Hälsa i skolan 2011 som gjorts av Institutet för hälsa och välfärd (THL). I rapporten framgår bland annat att en stor andel av gymnasietjejerna på Åland har utsatts för sexuella kränkningar och sexuellt våld. På landskapsregeringens förfrågan har Ålands fredinstitut vidareutvecklat Fair Sex-konceptet under 2012.

   

intesex_72

Bilder: Hanna Stenman

 

Arbete bland eleverna – workshops om sex och relationer

Fair Sex-workshoparna i skolorna ger ungdomarna en möjlighet att diskutera sexuella förväntningar och könsnormer på ett interaktivt och problematiserande sätt. Workshoparna fokuserar på frågor som: hur kan jag se till att jag inte gör någon illa (ens i misstag), hur kan jag se till att inte gör mig själv illa och hur kan jag försäkra mig om att jag agerar utifrån omtanke om mig själv och andra, snarare än utifrån normer, förväntningar och uppfattningar om vad man ”borde” göra. Workshoparna är interaktiva där de unga tillsammans med utbildade workshopledare problematiserar sexuella förväntningar och könsnormer. Under hösten 2012 kommer Ålands fredsinstitut hålla 2x75 minuter Fair Sex-workshops med samtliga elever i gymnasiets årskurs två.

Arbete med lärarna - förankring av kunskap

För att få en långsiktighet i det våldsförebyggande och jämställdhetsfrämjande arbetet behöver lärarna och övrig skolpersonal involveras. Skolan ska vara en miljö fri från kränkningar och diskriminering. Lärarna har ett stort ansvar då de träffar eleverna på en regelbunden och långvarig basis, och de ser hur eleverna mår, och hur de behandlar och bemöter varandra. De har ett ansvar i att se till att ingen elev diskrimineras, varken i klassrumssituationer eller under övrig skoltid. Vidare har lärarna också en viktig roll i att se till att skolans jämställdhetsplan uppfylls och efterlevs. Av den anledningen behöver lärarna, rektorerna och elevvårdsteamen kompetens och kunskap, dels om genus och normer, dels om vilken verklighet eleverna lever i när det gäller frågor om jämställdhet och sexualitet.

Under höstterminen 2012 håller Ålands fredsinstitut fortbildning för samtliga lärare på högstadiet och gymnasialstadiet. Fortbildningen består av två utbildningsdagar med syfte att ge skolpersonalen verktyg att upptäcka, hantera och förebygga sexuellt våld och kränkningar. Även dessa tillfällen bygger mycket på diskussion, om jämställdhet och normer, samt personalens egna erfarenheter och visioner för skolan.

Fortbildningen för lärare innehåller också en föreläsning med Sandra Dahlén. Sandra Dahlén har under 15 år jobbat med sexualupplysning, normkritik och jämställdhetsfrågor, bland annat på svenska RFSU och som konsult åt JämO. Hon har också gett ut böckerna Sex med mera och Hetero.

Samarbete och påverkansarbete

5HangelFair Sex-projektet har varit måna om att diskutera och samarbeta med andra aktörer på Åland, samt experter på fastlandet och i Sverige. Under möten med bland annat Fältarna, Preventivmedelsrådgivningen och Skolhälsovårdarna har behovet av att prata om sex på ett annat sätt än den ”vanliga sexualundervisningen” bekräftats ytterligare. Det är till exempel relativt vanligt med tjejer som har sex mot sin vilja ”för husfridens skull”, eller unga som tror att om man är tillsammans med någon så måste man ställa upp på alla typer av sex. Det står också klart att det finns behov av en ungdomsmottagning på Åland, dit både killar och tjejer kan komma och testa sig, prata om frågor kopplade till sex, preventivmedel etc. Samtliga aktörer på Åland tycker att det är ett stort problem att det inte finns ett ställe för killar att vända sig till – de är idag hänvisade till den allmänna sjukvården, vilket gör tröskeln att söka vård ännu högre.

Personal

Under 2012 arbetade följande personer i projektet: Ulrika Navier, projektledare, Jenny Jonstoij, metodutvecklare samt Liselott Lindén, praktikant.

 

FacebookTwitterLinkedin