Tjej – och killgruppsverksamhet på Åland – utmaningar och möjligheter

I denna utredning sammanfattas vilka aktörer på Åland som jobbar med tjej- och killgruppsverksamhet, i vilken omfattning samt på vilka sätt. Vidare ger rapporten analysera vilka delar av verksamheten som kunde förbättras och ger en fingervisning om vilka funktioner och strukturella förändringar som behövs för att långsiktigt trygga och utöka tjej- och killgruppsverksamheten på Åland.

No.3-2011 Tjej- och killgruppsmetodens effekter – Ett genusvetenskapligt och socialpsykologiskt perspektiv på jämställdhetsinriktat ungdomsarbete på Åland och i Lettland

Denna forskningsrapport är en del av projektet ”Utmana könsroller för att motverka sexslaveri”, vilket är ett gemensamt åländsk-lettiskt projekt som syftar till att bekämpa stereotypa könsuppfattningar på gräsrotsnivå för att främja jämställdhet och förebygga könsrelaterat våld, inklusive människohandel för sexuella ändamål. Projektet genomförs av Ålands Fredsinstitut, Åland, Finland och Resurscenter för Kvinnor Marta, Riga, Lettland […]

Effects of the girl and boy group method – A gender and social psychology perspective on gender equality youth work on Åland and in Latvia

Rapporten har också getts ut på svenska, se rapportserien No.3-2011. This research report is part of the project Challenging Gender roles for Prevention of Trafficking, which is a joint Åland-Latvian project, aiming to combat stereotypical gender perceptions at a grassroots level in order to reduce conditions for the development of gender related violence, including human […]