Självstyrelser i Norden i ett fredsperspektiv – Färöarna, Grönland och Åland

Norden har erfarenheter av fredlig samlevnad i 200 år som är värda att lyfta fram och dra lärdomar av. Det finns ett stort internationellt intresse för dessa erfarenheter, inklusive erfarenheter av territoriell självstyrelse. I en värld som ter sig alltmer oroande ses Färöarnas, Grönlands och Ålands självstyrelser som värdefulla att studera ur ett konfliktlösande perspektiv. […]

Constitutions, Autonomies and the EU

I rapporten belyses två självstyrande regioner med lagstiftande makt och välutvecklade institutioner, Åland i Finland och Baskien i Spanien. EU har direkt och indirekt påverkan såväl på maktfödelningen mellan staterna och de självstyrande regionerna som också på de lagstiftande församlingarnas och regeringarnas roller.