Åland- fredens öar?

Innehåll Bomarsund och fredsavtalet i Paris. Fred som provokation Ålands demilitarisering-alive and kicking! A new European Environment for Peace and Security Från Sottunga till Zanzibar. En presentation av Ålands fredsinstitut

Litauisk-svenska alfabetet

ac514ul7

En alfabetsbok på svenska och litauiska samproducerad av Ålands fredsinstitut och det icke-statliga dagiset ”Nendre” samt Vilnius kommun. Sammansättning: Danute Mituziene Teckningar Lina Eitmantyte- Valuziene Foto Vilius Jasinevicius Översättning Justina Donielaite

Demilitariserade och neutraliserade områden i Europa

publikationer 012

I denna bok identifieras geografiska områden i Europa som genom ett folkrättsligt arrangemang är, eller har varit, demilitariserade och/eller neutraliserade. Begreppen demilitarisering och neutralisering analyseras. Därefter görs en genomgång av geografiska områden som har, eller har haft en demilitaiserad eller neutraliserad status. Studien behandlar europeiska förhållanden. Det tillgängliga källmaterialet består till stor del av fredsavtal. […]

Åland, Finland och europeisk säkerhet

publikationer 002

Teija Tiilikainen, forskare vid Helsingfors universitet, beskriver den förändring som skett i Europas säkerhetsstrukturer efter det kalla kriget och fram till idag.EU:s och NATO:s roller som det nya systemets grundvalar samt de viktigaste framtidsplanerna presenteras. Teija Tiilikainen analyserar Finlands och Ålands position i det nya säkerhetssystemet. Hur långt är Finland villigt att gå i sitt […]

Den åländska hembygdsrätten Rapport från seminariet Hembygdsrätt, näringsrätt, medborgarrätt – hörnstenar i den åländska självstyrelsen i Helsingfors den 14 juni 2007

publikationer 013

Hembygdsrätten är en av de viktigaste hörnstenarna i det åländska självstyrelsebygget. Internationellt har det visat sig att hembygdsrätten är en unik rättslig institution. Många politiker, forskare, journalister och intresserade som besöker Åland för att studera den åländska självstyrelsen har särskilt fäst sig vid hembygdsrätten och dess funktioner. Många har varit imponerade av hembygdsrätten och sagt […]

Fredens öar. Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering

Fredensöar omslagsv

Susanne Eriksson Åland – demilitariserat och neutraliserat område Bakgrunden • Konventionernas giltighet • Innehållet i 1921 års demilitariserings- och neutraliseringskonvention • Innehållet i 1940 års fördrag • Befrielse från värnplikt • Förändringar i Östersjöområdet • Demilitariseringen och EU • Har Åland talan? • Nya utmaningar • Demilitariseringen,neutraliseringen och NATO • Ålandsexemplet Lars Ingmar Johansson Ålands […]

Utpost, mellanland, brygga

Begreppen utpost, mellanland och brygga utgör grunden för denna bok som speglar det åländska samhället utifrån nya och annorlunda perspektiv. Utifrån de tre begreppen tolkas den åländska identitetens och samhällets utveckling sedan 1809. Uttolkarna är konstnärer forskare och skribenter, och boken är en hybrid där konst och bilder varvas med essäer och intervjuer med konstnärerna. […]

Självstyrelser i Norden i ett fredsperspektiv – Färöarna, Grönland och Åland

självstyrelser

Norden har erfarenheter av fredlig samlevnad i 200 år som är värda att lyfta fram och dra lärdomar av. Det finns ett stort internationellt intresse för dessa erfarenheter, inklusive erfarenheter av territoriell självstyrelse. I en värld som ter sig alltmer oroande ses Färöarnas, Grönlands och Ålands självstyrelser som värdefulla att studera ur ett konfliktlösande perspektiv. […]

EU-rätten och behörighetsfördelningen mellan riket Finland och landskapet Åland

På Åland finns en uppfattning om att Finlands och Ålands EU-medlemskap medfört ett självstyrelseläckage, dvs att det självstyrda landskapet Ålands möjligheter att stifta lagar har inskränkts. I rapporten ”EU-rätten och behörighetsfördelningen mellan riket Finland och landskapet Åland” kartlägger, beskriver och analyserar folkrättsjuristen Anna-Lena Sjölund om och i så fall på vilket sätt EU-medlemskapet har inneburit […]

Tjej – och killgruppsverksamhet på Åland – utmaningar och möjligheter

I denna utredning sammanfattas vilka aktörer på Åland som jobbar med tjej- och killgruppsverksamhet, i vilken omfattning samt på vilka sätt. Vidare ger rapporten analysera vilka delar av verksamheten som kunde förbättras och ger en fingervisning om vilka funktioner och strukturella förändringar som behövs för att långsiktigt trygga och utöka tjej- och killgruppsverksamheten på Åland.