Confidence-Building and Arms Control: Challenges Around the Baltic Rim

Det finns inte längre några kanoniska hot runtom Östersjön. Den tidigare, splittrande ordningen har avslutats men det finns fortfarande ett antal problem kvar, såväl med avseende på traditionell säkerhetspolitik som också hot som uppstår ur det osäkra och oförutsedda. Boken fokuserar på möjligheterna till vapenkontroll och säkerhetsnätverkande. Några av bidragen fokuserar på aktörer, andra fokuserar […]

Åland, Finland och europeisk säkerhet

Teija Tiilikainen, forskare vid Helsingfors universitet, beskriver den förändring som skett i Europas säkerhetsstrukturer efter det kalla kriget och fram till idag.EU:s och NATO:s roller som det nya systemets grundvalar samt de viktigaste framtidsplanerna presenteras. Teija Tiilikainen analyserar Finlands och Ålands position i det nya säkerhetssystemet. Hur långt är Finland villigt att gå i sitt […]

Ahvenanmaa, Suomi ja eurooppalainen turvallisuus

Helsingin yliopiston tutkija Teija Tiilikainen kuvaa kylmän sodan jälkeisenä aikana tapahtunutta muutosta Euroopan turvallisuusrakenteissa. Teos käsittelee EU:n ja NATO:n rooleja uuden järjestelmän peruspilareina sekä tärkeimpiä tulevaisuudensuunitelmia. Teija Tiilikainen analysoi Suomen ja Ahvenanmaan asemaa uudessa turvallisuusjärjestelmässä. Kuinka pitkälle Suomi on valmis mememään EU-jäsenyytensä puitteissa? Jos EU:n sisälle syntyy eurooppalainen puolustus, onko Suomi silloin valmis luopumaan liittoutumattomuudestaan? […]

International Obligations and National Debates: Minorities around the Baltic Sea

Bidragen till denna bok bildare tillsammans en aktuell och nyanserad komparativ analys av vad som har hänt ’på marken’ i tio länder runt Östersjön sedan mitten av 1990-talet, då europeiska stater antog juridiskt bindande dokument rörande skyddet av minoritetsspråk och nationella minoriteter. Författarna- som representerar juridik, statskunskap, lingvistik, historia, sociologi och andra discipliner – poängterar […]

Islands of Peace. Åland’s autonomy, demilitarisation and neutralisation

Susanne Eriksson Åland – a Demilitarised and Neutralised Territory Background • The validity of the conventions • The provisions of the 1921 convention on demilitarisation and neutralisation • The 1940 treaty • Exemption from military service • A changing neighbourhood • Demilitarisation and the EU • Does Åland have a say? • New challenges • […]

Den åländska hembygdsrätten Rapport från seminariet Hembygdsrätt, näringsrätt, medborgarrätt – hörnstenar i den åländska självstyrelsen i Helsingfors den 14 juni 2007

Hembygdsrätten är en av de viktigaste hörnstenarna i det åländska självstyrelsebygget. Internationellt har det visat sig att hembygdsrätten är en unik rättslig institution. Många politiker, forskare, journalister och intresserade som besöker Åland för att studera den åländska självstyrelsen har särskilt fäst sig vid hembygdsrätten och dess funktioner. Många har varit imponerade av hembygdsrätten och sagt […]

The Right of Domicile on Åland- A report from the seminar ”The right of domicile, the right of trade, citizens´ rights — cornerstones of Åland´s autonomy”

Publikationen finns på engelska och svenska. The right of domicile is one of the cornerstones for the creation of a system of self-government in Åland. Internationally, Åland´s right of domicile is a unique legal institution. Surprisingly little has been written and documented about the establishment, application and development of the right of domicile on Åland. […]

Rauhan Saaret. Ahvenanmaan itsehallinto, demilitarisointi ja puoleettomuus

Susanne Eriksson Ahvenanmaa – demilitarisoitu ja puolueeton alue Taustaa • Sopimusten voimassaolo • Vuoden 1921 demilitarisointi- ja puolueettomuussopimuksen sisältö • Vuoden 1940 sopimuksen sisältö • Vapautus asevelvollisuudesta • Itämeren alueen muutokset • Demilitarisointi ja EU • Onko Ahvenanmaalla sananvaltaa? • Uusia haasteita • Demilitarisointi, puolueettomuus ja NATO • Ahvenanmaan esimerkki Lars Ingmar Johansson Ahvenanmaan itsehallinto […]

Fredens öar. Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering

Susanne Eriksson Åland – demilitariserat och neutraliserat område Bakgrunden • Konventionernas giltighet • Innehållet i 1921 års demilitariserings- och neutraliseringskonvention • Innehållet i 1940 års fördrag • Befrielse från värnplikt • Förändringar i Östersjöområdet • Demilitariseringen och EU • Har Åland talan? • Nya utmaningar • Demilitariseringen,neutraliseringen och NATO • Ålandsexemplet Lars Ingmar Johansson Ålands […]

Utpost, mellanland, brygga

Begreppen utpost, mellanland och brygga utgör grunden för denna bok som speglar det åländska samhället utifrån nya och annorlunda perspektiv. Utifrån de tre begreppen tolkas den åländska identitetens och samhällets utveckling sedan 1809. Uttolkarna är konstnärer forskare och skribenter, och boken är en hybrid där konst och bilder varvas med essäer och intervjuer med konstnärerna. […]