Självstyrelser i Norden i ett fredsperspektiv – Färöarna, Grönland och Åland

Självstyrelser

Norden har erfarenheter av fredlig samlevnad i 200 år som är värda att lyfta fram och dra lärdomar av. Det finns ett stort internationellt intresse för dessa erfarenheter, inklusive erfarenheter av territoriell självstyrelse. I en värld som ter sig alltmer oroande ses Färöarnas, Grönlands och Ålands självstyrelser som värdefulla att studera ur ett konfliktlösande perspektiv. […]

Successful Examples of Minority Governance – The Cases of the Åland Islands and South Tyrol

I denna rapport jämför Maria Ackrén självstyrelserna på Åland och i Sydtyrolen. Liknande jämförelser har gjorts tidigare, men Ackrén väljer en ny teoretisk ram genom att granska lösningarna utifrån aspekter om delning, institutionell struktur och om konsociala komponenter. Ackrén placerar på detta sätt sin forskning inom en ny inriktning i självstyrelseforskning, en inriktning som inte […]