Självstyrelser i Norden i ett fredsperspektiv – Färöarna, Grönland och Åland

Självstyrelser

Norden har erfarenheter av fredlig samlevnad i 200 år som är värda att lyfta fram och dra lärdomar av. Det finns ett stort internationellt intresse för dessa erfarenheter, inklusive erfarenheter av territoriell självstyrelse. I en värld som ter sig alltmer oroande ses Färöarnas, Grönlands och Ålands självstyrelser som värdefulla att studera ur ett konfliktlösande perspektiv. […]

Gender equality in peace processes – is it all just genderwashed? How UNSCR 1325 is implemented and understood in Sweden

Rapport nummer 1-2014 i serien rapport från Ålands fredsinstitut – Report from the Åland Islands Peace Institute presenterar och diskuterar hur den svenska regeringen förstår och genomför FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Rapporten är skriven av Katharina Hill, som studerar till en master i internationell säkerhet och folkrätt vid Södra Danmarks […]