Översikt av slutsatser från Ålands fredsinstituts förebyggande arbete bland ungdomar 2012

Liselott Lindén har sammanställt slutsatserna från utredningar, projekt och diskussioner från slutseminarier inom Ålands fredsinstituts preventiva arbete 2012. Hon diskuterar bland annat att det finns en efterfrågan på insatser för att motverka ohälsa och kränkningar bland ungdomar och också många aktörer som arbetar förebyggande bland unga på Åland, men då det saknas en övergripande strategi […]

Slutsatser från projektet Fair Sex

Slutrapporten från tre års arbete (2012-2014) med projektet Fair Sex beskriver övergripande det arbete som bedrivits, vilka framgångar projektet haft, men också vilka svårigheter arbetet stött på. I rapporten redogörs även för förslag inför framtida arbete med jämställdhetsintegrering och mot sexuellt våld, ansatsen är att vara framåtblickande. Förhoppningen från projektets sida är att andra projekt […]