Volume 1 Issue 1

With this first issue of the Journal of Autonomy and Security Studies (JASS) we wish to introduce a journal which, as we see it, contributes to the shaping of an area that has up to now not been addressed by any other journal. JASS brings together and reflects three fields of study, which together make […]

International Obligations and National Debates: Minorities around the Baltic Sea

Bidragen till denna bok bildare tillsammans en aktuell och nyanserad komparativ analys av vad som har hänt ’på marken’ i tio länder runt Östersjön sedan mitten av 1990-talet, då europeiska stater antog juridiskt bindande dokument rörande skyddet av minoritetsspråk och nationella minoriteter. Författarna- som representerar juridik, statskunskap, lingvistik, historia, sociologi och andra discipliner – poängterar […]

Den åländska hembygdsrätten Rapport från seminariet Hembygdsrätt, näringsrätt, medborgarrätt – hörnstenar i den åländska självstyrelsen i Helsingfors den 14 juni 2007

Hembygdsrätten är en av de viktigaste hörnstenarna i det åländska självstyrelsebygget. Internationellt har det visat sig att hembygdsrätten är en unik rättslig institution. Många politiker, forskare, journalister och intresserade som besöker Åland för att studera den åländska självstyrelsen har särskilt fäst sig vid hembygdsrätten och dess funktioner. Många har varit imponerade av hembygdsrätten och sagt […]

The Right of Domicile on Åland- A report from the seminar ”The right of domicile, teh right of trade, citizens´ rights — cornerstones of Åland´s autonomy”

Publikationen finns på engelska och svenska. The right of domicile is one of the cornerstones for the creation of a system of self-government in Åland. Internationally, Åland´s right of domicile is a unique legal institution. Surprisingly little has been written and documented about the establishment, application and development of the right of domicile on Åland. […]

Utpost, mellanland, brygga

Begreppen utpost, mellanland och brygga utgör grunden för denna bok som speglar det åländska samhället utifrån nya och annorlunda perspektiv. Utifrån de tre begreppen tolkas den åländska identitetens och samhällets utveckling sedan 1809. Uttolkarna är konstnärer forskare och skribenter, och boken är en hybrid där konst och bilder varvas med essäer och intervjuer med konstnärerna. […]

Outpost Land in Between Bridge

The concepts of ”outpost, land in between and bridge” are the basis for this book that reflects on Ålandic society from new and innovative perspectives. From the vantage point of those three concepts the development of the Ålandic identity and society since 1809 is interpreted. The interpreters are artists, researchers and writers and the book […]

Etuvartio Välimaa Silta

Ahvenanmaa on kuin etuvartio, välimaa ja samalla silta länsimaisen ja itämaisen, ruotsalaisen ja suomalaisen sekä ihmisten ja heidän monikerroksisten identiteettiensä välillä. Ahvenanmaan sijanti keskellä Itämerta tuo samanaikaisesti sekä voiman että haavoittuvuuden aseman. Teoksessa tämän päivän taitelijat ja kirjottajat tulkitsevat ahvenanmaalaisen identiteetin ja yhteiskunnan kehitystä vuoden 1809 sodasta lähtien etuvartion, välimaan ja sillan käsitteiden kautta.

The Åland Example and Its Components – Relevance for International Conflict Resolution

The publication presents the conclusions from a research project that was conducted during 2010 and 2011. The original research project followed two strands; continuity and change as characteristics of the Åland Regime on the one hand, and the Åland Example as a tool in international conflict resolution on the other. Sia Spilopoulou Åkermark, Sarah Stephan […]

Självstyrelser i Norden i ett fredsperspektiv – Färöarna, Grönland och Åland

Norden har erfarenheter av fredlig samlevnad i 200 år som är värda att lyfta fram och dra lärdomar av. Det finns ett stort internationellt intresse för dessa erfarenheter, inklusive erfarenheter av territoriell självstyrelse. I en värld som ter sig alltmer oroande ses Färöarnas, Grönlands och Ålands självstyrelser som värdefulla att studera ur ett konfliktlösande perspektiv. […]