Nr 1-2016 EU-rätten och behörighetsfördelningen mellan riket Finland och landskapet Åland

På Åland finns en uppfattning om att Finlands och Ålands EU-medlemskap medfört ett självstyrelseläckage, dvs att det självstyrda landskapet Ålands möjligheter att stifta lagar har inskränkts. I rapporten ”EU-rätten och behörighetsfördelningen mellan riket Finland och landskapet Åland” kartlägger, beskriver och analyserar folkrättsjuristen Anna-Lena Sjölund om och i så fall på vilket sätt EU-medlemskapet har inneburit […]

No.2-2016 Managing Diversity through Territorial Autonomy: Experiences from Iraqi Kurdistan and Zanzibar with the Åland Example as a Point of Reference

Vilken roll kan autonomier spela som verktyg för att hantera av mångfald, nationellt och regionalt? Internationellt har Åland fungerat som exempel på hur ett fungerande arrangemang för självstyre kan bidra till minoritetsskydd och även till stabilitet och fred i regionen. Självstyrelser kan dock ha olika skepnader och vara skapade för att svara mot vitt skilda […]

No.3-2011 Tjej- och killgruppsmetodens effekter – Ett genusvetenskapligt och socialpsykologiskt perspektiv på jämställdhetsinriktat ungdomsarbete på Åland och i Lettland

Denna forskningsrapport är en del av projektet ”Utmana könsroller för att motverka sexslaveri”, vilket är ett gemensamt åländsk-lettiskt projekt som syftar till att bekämpa stereotypa könsuppfattningar på gräsrotsnivå för att främja jämställdhet och förebygga könsrelaterat våld, inklusive människohandel för sexuella ändamål. Projektet genomförs av Ålands Fredsinstitut, Åland, Finland och Resurscenter för Kvinnor Marta, Riga, Lettland […]

No.1-2012 Ålandsexemplets komplexitet, flexibilitet och kontinuitet

Heidi Öst sammanfattar och vidareutvecklar i den här rapporten de viktigaste forskningsresultaten från den vetenskapliga publikationen ”The Åland Example and Its Components – Relevance for International Conflict Resolution” (Ålands fredsinstitut, 2011). Syftet är att göra resultaten lättillgängliga för en bredare svenskspråkig publik, men också att lyfta fram några konkreta praktiska slutsatser av intresse för Åland.

No.2-2012 Ett fredsinstitut på Åland – Processer, motiv och argument 1981 -1992

Med anledning av Ålands fredsinstituts tjugoårsjubileum publicerades en rapport med fokus på det arbete som gjordes på Åland under 1980-talet, och som ledde fram till grundandet av institutet. Processen som ledde fram till ett fredsinstitut präglas av olika visioner om civilsamhällets roll, olika syn på vad fred är och kan vara, och på förhållandet mellan […]

No. 1-2014 Gender equality in peace processes – is it all just genderwashed? How UNSCR 1325 is implemented and understood in Sweden

Rapport nummer 1-2014 i serien rapport från Ålands fredsinstitut – Report from the Åland Islands Peace Institute presenterar och diskuterar hur den svenska regeringen förstår och genomför FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Rapporten är skriven av Katharina Hill, som studerar till en master i internationell säkerhet och folkrätt vid Södra Danmarks […]

No.2-2014 Minorities and immigration − frameworks of exclusion and inclusion in Åland and South Tyrol compared

I rapport nummer 2/2014 i serien Rapport från Ålands fredsinstitut undersöks strukturer som inkluderar och exkluderar inflyttade i två självstyrande områdena som traditionellt bebos av nationella minoriteter, nämligen Sydtyrolen (Italien) och Åland (Finland). I studien undersöks två viktiga juridiska områden, nämligen sociala tjänster och rösträtt, samt de regionala regeringspartiernas retoriska ståndpunkter. Rapporten granskar och diskuterar […]