What is the essence of the institution of demilitarisation? Reflections upon Completion of the Research Project “Demilitarisation in an increasingly militarised world – International perspectives in a multilevel framework: the case of the Åland Islands”

Sia Spiliopoulou Åkermark is Associate Professor of International Law and Director of the Åland Islands Peace Institute. She has had the pleasure of heading the research project discussed in the present article. Many thanks go to all researchers involved in it over the years, namely Timo Koivurova, Pirjo Kleemola-Juntunen, Saila Heinikoski, Filip Holiencin and Yannick […]

Minorities and Women

Boken är ett resultat av Minoritetsdagarna på Åland i oktober 1997. Temat var minoriteter och kvinnor. Bidragen fokuserar på rättsliga, historiska och sociologiska frågor såväl som också praktiska livsstrategier för minoritetskvinnor.

Human Rights of Minority Women- a Manual of International Law

Manualen ”Human Rights of Minority Women” (”Minoritetskvinnors mänskliga rättigheter” är en guide till frågor och rättigheter som berör kvinnor tillhörande minoriteter inom folkrätten. Den adresserar minoritetskvinnans roll som kulturbärare men även betydelsen av utbildning och bemäktigande för flickor och kvinnor som tillhör minoriteter. Boken ger exempel frpn olika länder och delar av världen, och erbjuder […]

International Obligations and National Debates: Minorities around the Baltic Sea

Bidragen till denna bok bildare tillsammans en aktuell och nyanserad komparativ analys av vad som har hänt ’på marken’ i tio länder runt Östersjön sedan mitten av 1990-talet, då europeiska stater antog juridiskt bindande dokument rörande skyddet av minoritetsspråk och nationella minoriteter. Författarna- som representerar juridik, statskunskap, lingvistik, historia, sociologi och andra discipliner – poängterar […]

Den åländska hembygdsrätten Rapport från seminariet Hembygdsrätt, näringsrätt, medborgarrätt – hörnstenar i den åländska självstyrelsen i Helsingfors den 14 juni 2007

Hembygdsrätten är en av de viktigaste hörnstenarna i det åländska självstyrelsebygget. Internationellt har det visat sig att hembygdsrätten är en unik rättslig institution. Många politiker, forskare, journalister och intresserade som besöker Åland för att studera den åländska självstyrelsen har särskilt fäst sig vid hembygdsrätten och dess funktioner. Många har varit imponerade av hembygdsrätten och sagt […]

Utpost, mellanland, brygga

Begreppen utpost, mellanland och brygga utgör grunden för denna bok som speglar det åländska samhället utifrån nya och annorlunda perspektiv. Utifrån de tre begreppen tolkas den åländska identitetens och samhällets utveckling sedan 1809. Uttolkarna är konstnärer forskare och skribenter, och boken är en hybrid där konst och bilder varvas med essäer och intervjuer med konstnärerna. […]

Outpost Land in Between Bridge

The concepts of ”outpost, land in between and bridge” are the basis for this book that reflects on Ålandic society from new and innovative perspectives. From the vantage point of those three concepts the development of the Ålandic identity and society since 1809 is interpreted. The interpreters are artists, researchers and writers and the book […]

Etuvartio Välimaa Silta

Ahvenanmaa on kuin etuvartio, välimaa ja samalla silta länsimaisen ja itämaisen, ruotsalaisen ja suomalaisen sekä ihmisten ja heidän monikerroksisten identiteettiensä välillä. Ahvenanmaan sijanti keskellä Itämerta tuo samanaikaisesti sekä voiman että haavoittuvuuden aseman. Teoksessa tämän päivän taitelijat ja kirjottajat tulkitsevat ahvenanmaalaisen identiteetin ja yhteiskunnan kehitystä vuoden 1809 sodasta lähtien etuvartion, välimaan ja sillan käsitteiden kautta.